Hang ten t-shirt

Hang ten t-shirt

Product description:

-Hang ten brand t-shirt with strips 

-Size large